Har du samme produkt i flere shops, kan din SEO-mand ønske, at du angiver rel="alternate" for samme produkt på de andre shops. Måden du implementerer det på er sådan:

<{assign var="siblings" value=$product->getSiblings()}>
<{if $siblings}>
<{section name="i" loop=$siblings}>
<{if strpos($siblings[i]->getRemoteUrl(),'faktorfobi.dk')}>
<link rel="alternate" hreflang="da-dk" href="<{$siblings[i]->getRemoteUrl()|escape}>" />
<{elseif strpos($siblings[i]->getRemoteUrl(),'faktorfobi.no')}>
<link rel="alternate" hreflang="nb-no" href="<{$siblings[i]->getRemoteUrl()|escape}>" />
<{/if}>

<{/section}>
<{/if}>

Bemærk at fordi der ikke er tilknyttet en sprogkode til shoppen er du nødt til at teste på domænet om det er dansk, norsk, svensk eller hvordan. Derfor laves en strpos for hvert sprog du har shoppen i.  

Fandt du dit svar?